ไม่ต้องไปคาสิโนก็เล่น บาคาร่าออนไลน์ ได้

การพนันในบ่อนคาสิโนนับเป็นอีกการพนันที่ทำให้หลงรักให้คนเราเหยียบย่างติดบ่วงของคำว่าหลงได้เพราะคนที่เข้าไปพนันในบ่อนคาสิโน จะพบกับสิ่งยุหลายๆอย่างทำให้เขาทั้งหลายอยากที่จะเข้าไปลอง บ่อนคาสิโนจึงเป็นบ่อนการเสี่ยงโชคที่นักพนันต่างไฝ่ฝัน อยากที่เข้าไปสัมผัสการเสี่ยงโชคในบ่อนคาสิโน จึงกระปรี้กระเปร่าและไม่เคยหลับใหล

บ่อนคาสิโนมีทุกอย่าง เพื่อไว้บริการความคล่องให้สำหรับคนที่เข้าไปไปเดิมพัน ต่างพึงพอใจในการให้ การรับใช้ของแต่ละบ่อน ในบ่อนคาสิโน ขอให้ร่ำรวยแต่อย่างเดียวก็สามารถนฤมิตสิ่งที่ประสงค์ได้ทุกสิ่งสรรพไม่ว่าจะเป็นที่รับรอง อาหารการกิน บาคาร่าออนไลน์ ร้านสะดวกซื้อหรือสิ่งอื่น ก็มีไว้คอยบริการ บุคคลที่เข้าไปเล่นจึงความรู้สึกเหมือนอยู่ในชั้นฟ้าต่างหลงรักใน ความเพลิดเพลินจนลืมทุกอย่างบางท่านเล่นจนไม่ยอมกลับบ้านพักอาศัย เล่นจนไม่เหลืออะไรเพราะคนพวกนี้จะลุ่มหลงอยู่กับการเดิมพันในบ่อนคาสิโนไม่คิดที่จะทำอย่างอื่น ไม่มีความรับผิดชอบจะสังเกตุได้ว่าคนที่ชอบเล่นการเสี่ยงโชค เขาทั้งหลายจะไม่สนใจชีวิตบุคคลอื่นเว้นแต่ชีวิตของตนเอง คนที่ติดการพนันในบ่อนจะมีชีวิตโดดเดี่ยว เพราะเขาจะปัดความรับผิดชอบครอบครัว

ทำเอาเขาต้องอยู่กับการเสี่ยงโชคเพราะลูกเมียทนไม่ได้ถึงความปัดความรับผิดชอบครอบครัวตอนท้ายชีวิตของพวกเขาก็จะไม่เหลือหมดสิ้นทุกอย่างในชีวิต เพราะเอาการเสี่ยงโชคมายึดติดในชีวิตของตนเอง ในบั้นปลายเขาก็โดนผีพนันขันต่อเข้าสิงในชีวิตจนเลิกไม่ได้ คนที่ติดการเสี่ยงโชคมากๆเขาก็ไม่มีสุขในชีวิตเพราะแคลงใจต้องหาเงินมาจ่ายหนี้เขาเมื่อเล่นเสียการพนันจึงมักทำลายล้างความรู้สึกนึกคิดของคนเราให้ตกเป็นทาสของคำว่าการเสี่ยงโชคอยู่เสมอ

ความหมาย…กีฬาอาชีพ

หลังจากที่ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ฉบับแรกของเอเชีย ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่16 ธันวาคม 2556 ซึ่งตามกฎหมายแล้วต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบ 60 วันก่อน พระราชบัญญัติจึงจะมีผลบังคับจริง โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา กฎหมายฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อคนในวงการกีฬาอย่างมากและสามารถพัฒนากีฬาอาชีพของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป นับเป็นความหวังใหม่ของคนในวงการกีฬาอาชีพอย่างยิ่ง

พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ฉบับนี้ มีทั้งหมด 8 หมวด 74 มาตรา ในส่วนรายละเอียดในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องการแต่งตั้ง คณะกรรมการ  สโมสรกีฬาอาชีพ และสมาคมกีฬาอาชีพ  บทลงโทษ ฯลฯมีอะไรพิเศษบ้างจะนำเสนอในวาระต่อไป  สำหรับรายละเอียดที่น่าสนใจ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 นี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาอาชีพ พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 43 และมาตรา 64  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่กีฬาอาชีพที่มีกฎหมายกำหนดการส่งเสริมหรือการคุ้มครองนักกีฬาอาชีพและบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพนั้นไว้เป็นการเฉพาะแล้ว
มาตรา 4 ให้พระราชบัญญัตินี้

“กีฬาอาชีพ” หมายความว่า กีฬาที่จัดการแข่งขันอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลและนักกีฬาอาชีพเข้าร่วมแข่งขันกัน โดยมีรายได้จากการแข่งขัน ตามชนิดหรือประเภทที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

“นักกีฬาอาชีพ”  หมายความว่า ผู้ซึ่งเล่นกีฬาอาชีพเป็นอาชีพ
“บุคลากรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า ผู้ตัดสิน ผู้ฝึกสอน หรือผู้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาอาชีพ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
“ผู้จัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ”  หมายความว่า  บุคคล คณะบุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาอาชีพ
“สมาคมกีฬาอาชีพ”  หมายความว่า  สมาคมกีฬาที่ได้จดทะเบียนแล้วตามกฎหมายและมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
“สโมสรกีฬาอาชีพ” หมายความว่า  คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับกีฬาอาชีพหรือการส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าสโมสรหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่หมายความรวมถึงสมาคมกีฬาอาชีพ
“การล้มกีฬา”  หมายความว่า  การเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยแสร้งแพ้หรือโดยกระทำการหรือไม่กระทำการแข่งขันกีฬาอาชีพโดยมีเจตนาทุจริต และให้หมายรวมถึงการเข้าแข่งขันกีฬาอาชีพโดยสมยอมกันเพื่อให้ผลการแข่งขันเป็นไปตามที่กำหนดไว้เป็นการล่วงหน้า
“กองทุน” หมายความว่า  กองทุนส่งเสริมกีฬาอาชีพ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกีฬาอาชีพ
“นายทะเบียน” หมายความว่า  ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือผู้ซึ่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายเป็นหนังสือ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
นี่คือความหมายในหมวดต่างๆ

หลังจากที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)ได้เตรียมแผน 3 ขั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับกฎหมายฉบับนี้ ก่อนนำกฎหมายมาใช้จริงในเวลาต่อมา โดยการเดินสายเปิดทำการนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงรายละเอียด และขั้นตอนการปฏิบัติของ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ สมาคมกีฬาต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพราะนี่คือของขวัญชิ้นใหม่ของคนในวงการกีฬาอาชีพที่ต้องรู้ และเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ในปัจจุบันกีฬาที่ได้รับการประกาศใน พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556 ให้เป็นกีฬาอาชีพมีอยู่ 13 ชนิด ได้แก่ กอล์ฟ, จักรยาน, แข่งรถยนต์, สนุกเกอร์, โบว์ลิ่ง, เจ็ตสกี, จักรยานยนต์, แบดมินตัน, เทนนิส ฟุตบอล, ตะกร้อ, วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล

 

 

ประโยชน์ 5 ข้อของการ Jogging ที่เราอาจคิดไม่ถึง

หลาย ๆ คนคงมีโอกาสชมภาพยนต์  “รัก 7ปี ดี7หน” กันมาบ้างแล้ว
กระแสหนังเรื่องนั้นทำให้สาว ๆ หลายคนอยากผูกเชือกรองเท้าและรีบวิ่งออกจากบ้านไป Jogging แทบไม่ทัน
ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา  มีการจัดมหกรรมการวิ่งครั้งใหญ่ใจกลางเมืองเหมือนกัน ชื่องาน “ไทยคม มินิมาราธอนครั้งที่ 1” จุดเริ่มต้นอยู่ที่สะพานพระราม 8 เริ่มกันตั้งแต่ไก่โห่ตี 5 นำทัพโดยหนุ่ม ๆ จาก 7สีคาสโนว่า วี-  เอ – แอม


“ถึงเส้นชัยแล้วครับ พี่วี พี่เอ พี่แอม เป็นการวิ่งครั้งแรก จากการชักชวนของพี่โน้ต เหนื่อยเอาการ แม้จะหยุดเดินบ้าง แต่ก็ไม่มีบ่นสักคำ. พี่ๆบอกว่ามาวิ่งครั้งแรกขอลองที่ 5km ไม่หวังชนะใครแต่ขอชนะใจตัวเอง สิ่งที่ได้นอกจากสุขภาพที่ดีแล้ว ก็คือมิตรภาพระหว่างทาง ที่นักวิ่งทุกคน ยิ้มให้กัน บางคนก็มาขอถ่ายรูป บางคนก็ชูมือให้กำลังใจกัน พี่ๆทั้งสามบอกว่าหากมีโอกาสจะออกมาวิ่งอีกแน่นอนพร้อมทั้งชวนพวกเราให้ออกมาวิ่งกันด้วย พี่ๆฝากมาว่าอย่าลืมใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะครับ ติดตามภาพบรรยากาศในรายการคันปาก วันอังคารนะครับ”
( คัดลอกจากFanpage Facebook BBTV channel7)

วันนี้เลยหยิบข้อดีสัก 5ข้อ ของการวิ่งมาให้ชาวPantip อ่านกัน
1.เบิร์นไขมันส่วนเกินได้ไว สำหรับผู้ที่ต้องการจะลดความอ้วน นี่คือวิธีออกกำลังที่เวิร์คมากที่สุดเลยทีเดียว จำไว้ว่ายิ่งวิ่งมากเท่าไหร่ไขมันส่วนเกินก็สลายไปมากเท่านั้น นอกจากนี้การสอยเท้าทะยานไปข้างหน้านี้ยังดีต่อสุขภาพปอด, หัวใจ และเส้นเลือด
2. ช่วยสลายความเครียด ช่วงเวลาที่คุณกำลังวิ่งโดยจดจ่อกับเส้นทางที่อยู่ข้างหน้านี่แหละ คือช่วงเวลาที่จะได้ครุ่นคิดและทบทวนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยที่ไม่ต้องไปสนใจตัวเลขจำนวนแคลอรี่ ระยะทาง หรือระยะเวลาในการ
3. เป็นการฝึกฝนสมาธิอีกวิธีหนึ่ง แน่นอนว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น ทว่าไม่เพียงแค่นั้น จริง ๆ แล้วมันยังเป็นวิธีออกกำลังกายทางจิตใจด้วย เพราะการวิ่งช่วยฝึกฝนสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รวมถึงช่วยปลดปล่อยใจให้รู้สึกเป็นอิสระได้ดีขึ้น
4. สร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงขึ้น
ประโยชน์ที่ได้จากการวิ่งนอกเหนือจากที่กล่าวไปแล้วข้างต้น มันยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้นได้อีกด้วย พอกันทีสำหรับอาการป่วยออด ๆ แอด ๆ จากพิษไข้, หวัด หรือไอ เพราะคุณสามารถสลัดอาการเหล่านี้ทิ้งไปได้ด้วยการใส่เกียร์เดินหน้าวิ่ง
5. เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง
นอกเหนือช่วยสลายความเครียดและสร้างสมาธิให้กับคุณได้แล้ว การวิ่งสามารถสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ด้วยนะ เนื่องจากในทุก ๆ ครั้งที่เราวิ่ง คนส่วนใหญ่จะตั้งเป้าหมายในการวิ่งเอาไว้แล้วว่าวันนี้ต้องวิ่งให้ได้เท่านี้ ๆ วันต่อไปต้องดีขึ้นเรื่อย ๆ ตามลำดับ ซึ่งถ้าทำได้ตามเป้าทุกครั้ง มันก็เพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองด้วย ว่าจริง ๆ แล้วคุณก็ทำได้ ถ้ามีความตั้งใจจริง
(ข้อมูล เรียบเรียงจาก Kapook.comอีกทีนึง)
เห็นมั้ยคะ ประโยชน์ของการออกกำลังกายที่ง่ายแสนง่าย อย่างการ Jogging ที่เราอาจคิดไม่ถึง รู้แบบนี้แล้วมาวิ่งกันเถอะ เยี่ยม

เล่น gclub แพ้ไม่เป็น

บางครั้งความดื้อรั้นก็ไม่ได้ทำให้อะไรๆดีขึ้นมีแต่ทำให้ยิ่งแย่ลงๆ การได้ชัยชนะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่ถ้ายิ่งไม่รับความแพ้เลยยิ่งดีใหญ่ แต่ใครกันล่ะที่จะเกิดมาโดยไม่เคยได้สัมผัสถึงคำว่าพ่ายแพ้ ถึงแม้ว่าการพ่ายแพ้นั้นจะไม่มีใครอยากได้

แต่มันก็เป็นสิ่งล้ำค่าอย่างหนึ่งที่อยู่คู่กับชัยชนะมาโดยตลอด โดยให้ข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไป ชัยชนะ เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกได้ถึงการประสบความสำเร็จ ชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่ ที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุข  แต่ก็ไม่เสมอไปหรอก เพราะความพ่ายแพ้นั้นบางทีก็ทำให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความรู้สึกกดดันนิตใจ ที่จะทำให้เราไม่กลับไปอยู่ในจุดนั้นๆอีก เป็นบทเรียนที่แสนล้ำค่าและทำให้รู้วั่ยชนะเป็นอย่างไร gclub ความพ่ายแพ้ไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราท้อและไม่อยากสู้ต่อ แต่ความพ่ายแพ้จะต้องเป็นสิ่งที่ผลักดันให้เราอยากจะรู้จักคำว่าชัยชนะสักครั้งหนึ่ง อยากจะเข้าไปสัมผัสมัน แต่คนบางคนที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าดื้อรั้นเนี่ยคือคนไม่ยอมที่จะแพ้ คนที่จะเอาแต่ชนะ คนประเภทนี้เป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเสียสละให้ใคร

อยากได้อะไรต้องได้  ผลดีก็อาจจะมีแต่ผลเสียซะส่วนใหญ่ เพราะสุดท้ายคนประเภทนี้ก็จะไม่มีใครอยากอยู่ด้วย เอาความคิดตนเองเป็นใหญ่ พอคนประเภทนี้ได้เข้าสู่วังวนการพนันแล้วล่ะก็ มีสิทธิ์ที่จะหมดตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายอย่างมก เพราะคิดแต่ว่าจะชนะ จะได้ จึงมีแต่เสียกับเสียนั่นเอง

แทงบอลออนไลน์ได้เงินมาเท่าที่ปรารถนา

การยับยั้งช่างใจเป็นสิ่งที่อาจยุ่งยากกับกามารมณ์ตัณหาของคน  ทำไมสตรีคนนี้อวบอ้วนจะตายอยู่แล้ว ไม่ลดสักครั้งนะ ไม่ใช่ว่าตัวเธอเหล่านี้ไม่ต้องการลดหุ่นหรอกนะ เพียงแต่คนที่รักใคร่ชอบพอในการทานมีความสนุกสนานกับของกินนั้น จะให้ลดอาหารการกินก็คงทำได้ลำบากเป็นอย่างมาก หรือจะให้บริหารร่างกายก็จะกลับเป็นหมู ที่แข็งแรงอย่างที่ได้ยินคนบอกว่า หากบริหารร่างกายและคุมอาหารไปด้วย จะเป็นคนที่มีหุ่นสวยงาม แต่หากว่าคุณยังทานอยู่เช่นนี้ แล้ว บริหารร่างกายไปด้วย คุณคงจะไม่ซูบผอมลงหรอก แต่จะเป็นคนอวบที่พลานามัยดี หรือก็คืออ้วนที่แข็งแรงนี่เอง คนบางกลุ่มก็พวกบ้าของแบรนเนม แบบใหม่ๆไหนๆก็จ่ายมันทุกไตรมาส ผลิตมาเมื่อไหร่ขอให้ได้ครองเถอะ ให้ติดหนี้บัตรสินเชื่อเท่าไรก็ยอม จนต้องไปลงสมัครบัตรอีกใบเพื่อเอามารูดเงินชำระหนี้ของอีกใบก็มี หญิงบางคนก็รักในการแต่งหน้าทาปากหรือที่จับจ่ายใช้สอยมาเพราะอยากก็ไม่ทราบได้ ปากก็มีแค่ปากเดียวแท้ๆแต่ลิปสติกของของเธอนั้น แทงบอลออนไลน์ แทบเกือบจะร้อยแท่งได้ บางสีก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำ แต่เธอบอกว่าจ่ายเงินมาเพราะสีงดงามดี นี่แหละกามตัณหา กับคนที่เล่นเดิมพันก็อีกบางคนก็เป็นพวกบ้าของแบรนเนมแพงๆนี่แหละ อยากมีเงินไปสนองกิเลสของตัวเองเยอะๆ ไม่รู้จะหาสตางค์มาจากไหน ก็เลยเล่นเดิมพันมันเสียเลย ใจจริงพอได้เงินมาเท่าที่ปรารถนาแล้วก็อยากเลิกนั่นแหละ แต่แบบน่าขออีกสักตราน่าจะได้ เล่นไปอีกครั้งหนึ่งดันเสียซะนี่ เล่นๆ ต้องการแค่จะเอาเงินคืนแต่กลับบานปลายไม่สิ้นสุด แทนที่จะหาเงินมาแทนสิ่งที่อยากได้ แต่กลับได้เป็นหนี้เป็นสินแทน ข้าวของที่อยากได้กลับไม่ได้แถมค้างหนี้ท่วมหัวเพราะการหลงเข้ามาในวังวนของการพนัน